Poslanstvo in vizija

Razvojno delo, inovativnost, kreativnost, učinkovita tehnologija,  novi tržni pristopi in poslovni modeli, kompetentni kadri ter doseganje sinergij na različnih področjih so najpomembnejša orodja za pospešen razvoj podjetij v sodobna, na znanju temelječa, fleksibilna in h kupcem orientirana podjetja, sposobna konkurirati na svetovnem trgu.

Vse bolj kompleksno in zahtevno poslovno okolje na eni strani ter zahtevnejši kupci na drugi strani predstavljajo za podjetja velik izziv, na katerega lahko uspešno odgovorijo tudi ob učinkoviti podpori institucij nosilcev znanja in medsebojnem povezovanju.

Poslanstvo Lesarskega grozda je pospeševanje povezovanja podjetij in raziskovalnih ustanov, z namenom pospešenega prenašanja znanja v podjetja, lažjega vključevanja v mednarodne razvojne projekte ter izvajanja skupnih projektov, s ciljem doseganja na znanju temelječe konkurenčnosti.