ORGANIZACIJA

Dejavnosti grozda, preko organov upravljanja usmerjajo direktorji članic Lesarskega grozda. Pisarna grozda izvaja program, sprejet na organih zavoda.

organigram_LG_new

SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavlja po en predstavnik vsakega člana ter en predstavnik zaposlenih v zavodu. Predsednik Sveta zavoda je dr. Milan Šernek, UNI LJ, BF, Oddelek za lesarstvo.
Pristojnosti:

 • sprejema statut in druge splošne akte zavoda
 • imenuje direktorja zavoda
 • potrjuje program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje
 • sprejema finančni načrt in potrjuje letni obračun zavoda
 • odloča o namenski porabi presežka prihodkov nad odhodki zavoda,
 • ob morebitnem primanjkljaju sredstev za delo zavoda odloča o načinu kritja primanjkljaja
 • odloča o ustanovitvi podružnic zavoda, drugega zavoda ali gospodarske družbe
 • odloča o razširitvi ali o spremembi dejavnosti zavoda
 • odloča o razdelitvi zavoda na dvoje ali več zavodov in o drugačnih organizacijskih oblikah zavoda
 • odloča o organizaciji in o spremembah notranje organizacije zavoda
 • direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, pomembnih za zavod
 • opravlja druge zadeve in odloča o drugih vprašanjih, če tako določajo zakon, pogodba o ustanovitvi zavoda, ta statut ali na njegovi podlagi sprejeti splošni akti zavoda.

STROKOVNI SVET

Za obravnavanje strokovnih vprašanj s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela zavoda skrbi strokovni svet.

Pristojnosti:

 • sprejema program dela in razvoja zavoda
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda
 • obravnava finančni načrt zavoda
 • sprejema pravilnik o oblikovanju raziskovalne dejavnosti v zavodu in imenuje raziskovalne skupine v sklopu zavoda
 • daje predloge svetu zavoda o organizaciji in o spremembah notranje organizacije zavoda
 • daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti
 • obravnava vprašanja s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela
 • opravlja druge zadeve in odloča o drugih vprašanjih, če tako določajp zakon, pogodba o ustanovitvi zavoda, ta statut ali na njegovi podlagi sprejeti splošni akti zavoda.