ORGANIZACIJA

Dejavnosti grozda, preko organov upravljanja usmerjajo direktorji članic Lesarskega grozda. Pisarna grozda izvaja program, sprejet na organih zavoda.

SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavlja po en predstavnik vsakega člana ter en predstavnik zaposlenih v zavodu. Predsednik Sveta zavoda je Dušan Marinič, LIP Bled d.o.o.
Pristojnosti:

 • sprejema statut in druge splošne akte zavoda
 • imenuje direktorja zavoda
 • potrjuje program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje
 • sprejema finančni načrt in potrjuje letni obračun zavoda
 • odloča o namenski porabi presežka prihodkov nad odhodki zavoda,
 • ob morebitnem primanjkljaju sredstev za delo zavoda odloča o načinu kritja primanjkljaja
 • odloča o ustanovitvi podružnic zavoda, drugega zavoda ali gospodarske družbe
 • odloča o razširitvi ali o spremembi dejavnosti zavoda
 • odloča o razdelitvi zavoda na dvoje ali več zavodov in o drugačnih organizacijskih oblikah zavoda
 • odloča o organizaciji in o spremembah notranje organizacije zavoda
 • direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, pomembnih za zavod
 • opravlja druge zadeve in odloča o drugih vprašanjih, če tako določajo zakon, pogodba o ustanovitvi zavoda, ta statut ali na njegovi podlagi sprejeti splošni akti zavoda.

STROKOVNI SVET

Za obravnavanje strokovnih vprašanj s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela zavoda skrbi strokovni svet.

Pristojnosti:

 • sprejema program dela in razvoja zavoda
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda
 • obravnava finančni načrt zavoda
 • sprejema pravilnik o oblikovanju raziskovalne dejavnosti v zavodu in imenuje raziskovalne skupine v sklopu zavoda
 • daje predloge svetu zavoda o organizaciji in o spremembah notranje organizacije zavoda
 • daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti
 • obravnava vprašanja s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela
 • opravlja druge zadeve in odloča o drugih vprašanjih, če tako določajp zakon, pogodba o ustanovitvi zavoda, ta statut ali na njegovi podlagi sprejeti splošni akti zavoda.