MREŽA

Združenje grozdov in tehnoloških mrež pri GZS

Poslanstvo združenja je ustvariti ugodno okolje in klimo za sodelovanje, povezovanje in dialog med vsemi nosilci razvoja, podjetji, razvojno raziskovalnimi institucijami, nosilci izobraževanja, kapitalom in državo.

Furniture and Woodworking Cluster Partnership

Evropska mreža lesarskih grozdov ustanovljena z namenom oblikovanja skupnih poslovno/razvojnih priložnosti in izmenjavo izkušenj za razvoj in krepitev konkurenčnosti podjetij članov.

Mreža lesarskih in gozdarskih grozdov s področja jugo-vzhodne in srednje Evrope

Mreža grozdov ustanovljena z namenom doseganja sinergije in novih poslovno/razvojnih priložnosti za razvoj in krepitev konkurenčnosti grozdov in njihovih članov.

GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije

Osrednje in reprezentativno panožno združenje.

BF-Oddelek za lesarstvo

Osrednja razvojno-izobraževalna visokošolska organizacija na področju lesarstva.

SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Strateško čez-sektorsko partnerstvo podjetij ter RR institucij z ciljem podpreti izvedbo Strategije pametne specializacije Slovenije na področju pametnih lesenih stavb.

Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma

SGLTP predstavlja nacionalno platformo in je sestavni del evropske tehnološke platforme. Njen namen je zastaviti dolgoročno razvojno strategijo (do leta 2030), ki bo imela široko podporo gospodarstva, znanosti in politike.

Društvo lesarjev Slovenije

Samostojno stanovsko društvo. Glavna naloga društva je vzpodbujanje in ohranjanje ustvarjalnega in strokovnega razmišljanja ter skrb za popularizacijo lesarstva in izobraževanja na vseh področjih, ki so pomembna za razvoj lesarske stroke v Sloveniji.

Gozdarski inštitut Slovenije

Javna raziskovalna ustanova nacionalnega pomena z obširnim raziskovalnim programom na področjih gozdne biologije, ekologije, gojenja gozdov ter prostorskih vidikov gozda in gozdne krajine.

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Inštitucija za preskušanje in potrjevanje kakovosti gradbenih proizvodov.

Fakulteta za dizajn

Samostojna visokošolska organizacija s študijem oblikovanja pohištva, notranje opreme, produktnega oblikovanja in design managementa.

Center odličnosti Innorenew COE

Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ustanovljen leta 2017 na podlagi Twining projekta. InnoRenew CoE se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso.

Zavod BIG

Sinergije poslovnih, oblikovalskih in arhitekturnih praks za prihodnost.

Prireditev ČAR LESA

Glavni namen prireditve Čar lesa je promocija večje uporabe lesa. S prireditvami Čar lesa se predstavlja različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev se tudi informira širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Konzorcij za les in oblikovanje

Platforma za proaktivno povezovanje lesne verige s kreativnimi industrijami z namenom informiranja in izobraževanja stroke in z njo povezane subjekte.