Lesarski grozd

Lesarski grozd

Zavod je neprofitna ustanova ustanovljena leta 1999 s strani 17 lesarskih podjetij in dveh ustanov, kot Razvojni center za lesarstvo. Leta 2003 je bil zavod preimenovan v Lesarski grozd.

Lesarski grozd povezuje tretjino zaposlenih v gozdarstvu in lesno predelovalni industriji v Sloveniji in najpomembnejše slovenske lesarske raziskovalne ustanove.

Skupaj sodelujemo v različnih projektih, ki jih izbiramo glede na potrebe podjetij. Skupni cilj vseh dejavnosti je izboljševanje konkurenčnosti članov grozda.

Od leta 2007, Lesarski grozd deluje povezano z Združenjem lesne in pohištvene industrije (ZLPI) pri GZS. ZLPI vodi panožno politiko in koordinacijo ter usklajuje interese članov s širšim okoljem, Lesarski grozd pa predstavlja operativno podporo uresničevanju panožnih ciljev.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Razvojno delo, inovativnost, kreativnost, učinkovita tehnologija,  novi tržni pristopi in poslovni modeli, kompetentni kadri ter doseganje sinergij na različnih področjih so najpomembnejša orodja za pospešen razvoj podjetij v sodobna, na znanju temelječa, fleksibilna in h kupcem orientirana podjetja, sposobna konkurirati na svetovnem trgu.

Vse bolj kompleksno in zahtevno poslovno okolje na eni strani ter zahtevnejši kupci na drugi strani predstavljajo za podjetja velik izziv, na katerega lahko uspešno odgovorijo tudi ob učinkoviti podpori institucij nosilcev znanja in medsebojnem povezovanju.

Poslanstvo Lesarskega grozda je pospeševanje povezovanja podjetij in raziskovalnih ustanov, z namenom pospešenega prenašanja znanja v podjetja, lažjega vključevanja v mednarodne razvojne projekte ter izvajanja skupnih projektov, s ciljem doseganja na znanju temelječe konkurenčnosti.

Glavna področja našega dela

Glavna področja našega dela

RR projekti in podpora razvoju v podjetjih

Usposabljanje podjetij

Internacionalizacija podjetij

Prenos znanja s povezovanjem RR in podjetij

Podpora pri krožni ekonomiji in digitalizaciji podjetij

Krepitev sektorske podporne mreže v korist podjetij

Najnovejša OBVESTILA Preberite!