Lesarski grozd

Lesarski grozd

Zavod je neprofitna ustanova ustanovljena leta 1999 s strani 17 lesarskih podjetij in dveh ustanov, kot Razvojni center za lesarstvo. Leta 2003 je bil zavod preimenovan v Lesarski grozd.

Lesarski grozd povezuje tretjino zaposlenih v gozdarstvu in lesno predelovalni industriji v Sloveniji in najpomembnejše slovenske lesarske raziskovalne ustanove.

Skupaj sodelujemo v različnih projektih, ki jih izbiramo glede na potrebe podjetij. Skupni cilj vseh dejavnosti je izboljševanje konkurenčnosti članov grozda.

Od leta 2007, Lesarski grozd deluje povezano z Združenjem lesne in pohištvene industrije (ZLPI) pri GZS. ZLPI vodi panožno politiko in koordinacijo ter usklajuje interese članov s širšim okoljem, Lesarski grozd pa predstavlja operativno podporo uresničevanju panožnih ciljev, predvsem z izvajanjem projektov, povezovanjem članov ter podporo internacionalizaciji.

Glavna področja dela Lesarskega grozda so:

  • – Vključevanje v RR projekte in izvajanje razvojnih aktivnosti za podjetja
  • – Podpora usposabljanju podjetij
  • – Podpora internacionalizaciji podjetij
  • – Krepitev sektorske podporne mreže in prenosa znanja v podjetja
  • – Podpora dejavnostim GZS-ZLPI
Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Razvojno delo, inovativnost, kreativnost, učinkovita tehnologija,  novi tržni pristopi in poslovni modeli, kompetentni kadri in nova znanja ter doseganje sinergij na različnih področjih so najpomembnejša orodja za pospešen razvoj podjetij v sodobna, na znanju temelječa, fleksibilna in h kupcem orientirana podjetja, sposobna konkurirati na svetovnem trgu.

Vse bolj kompleksno in zahtevno poslovno okolje na eni strani ter zahtevnejši kupci na drugi strani predstavljajo za podjetja, še posebej rastoča, velik izziv, katerega lahko uspešneje premagajo tudi ob učinkoviti podpori institucij nosilcev znanja in medsebojnem povezovanju.

Poslanstvo Lesarskega grozda je pospeševanje povezovanja podjetij in raziskovalnih ustanov, z namenom pospešenega prenašanja znanja v podjetja, lažjega vključevanja v mednarodne razvojne projekte ter izvajanja skupnih projektov, s ciljem doseganja na znanju temelječe konkurenčnosti.

Člani grozda so

Člani grozda so

podjetja, ki želijo izpeljati naloge skupaj z drugimi podjetji

podjetja, ki na določenih področjih potrebujejo pomoč zunanjih strokovnjakov

podjetja, ki želijo naloge izvesti s pomočjo javnih sredstev

ustanove imetniki znanja, ki ga želijo prenesti v proizvodno prakso

ministrstva in institucije iz EU, ki pospešujejo prenos znanja v prakso, spodbujajo usposabljanje, inovativnost, tehnološki razvoj, internacionalizacijo in varovanje okolja.

Ste za Lesarski grozd? Pišite nam!